Nieuwsbrief december 2023

Maurik, 15/12/2023

Beste Dijkwachters,

Dit voorjaar hebben we elkaar ontmoet tijdens een goed bezochte bewoners bijeenkomst in Het Klokhuis. We hebben jullie daarna via verschillende kanalen op de hoogte gehouden; via social media en de krant. In deze brief alle ontwikkelingen nog even op een rijtje:

Wat doen al die ontwikkelingen met inwoners en bestuurders……..

Steeds meer verontruste Burenaren willen zelf in actie te komen. Zo hebben omwonenden van het Marinapark, Soof en Wielsche Dreef zelf de handschoen opgenomen. Zij gaan nu samen met de Dijkwacht juridisch de strijd aan tegen de gemeente en projectontwikkelaars.


Dat is soms een hobbelige weg met succesverhalen maar zeker ook tegenvallers. Voor (ons) leken zijn de vaak mistige juridische en politieke procedures soms moeilijk te begrijpen.


Het is goed dat er in heel Nederland steeds meer verzet groeit tegen de oncontroleerbare groei van recreatiewoningen en de vaak schimmige financi√ęle constructies daarvan. Het doet veel mensen pijn om de aantrekkelijkste natuurgebieden of de gezellige familie campings opgeofferd te zien worden
aan Chaletparken met dure vakantiehuizen. Ten koste van mensen die daar al jaren een fijn vakantieplekje hebben en bewoners die hun mooie landschap volgebouwd zien worden.


Ook fijn is dat lokale bestuurders langzaam anders zijn gaan kijken naar die grootschalige recreatie promotie en zich nu een beetje achter de oren krabben over het afgelopen decennium gevoerde beleid m.b.t recreatie, behoud van de landschappelijke schatkist, natuurhistorische cultuur en educatie. Ook in de gemeente Buren zien we een voorzichtige kanteling bij bestuurders.


Maar wel blijven opletten………….

Maar een meerderheid van de gemeenteraad en het college van Buren denkt nog steeds dat er veel geld met deze vorm van recreatie op te halen is, zonder zich af te vragen voor wie de kassa dan rinkelt en wat de bewoners van Buren er aan verliezen. Daarom moeten wij als Dijkwachters blijven opletten en inspreken.


Waarmee heeft de Dijkwacht zich de afgelopen periode bezig gehouden?


Marinapark

Marinapark heeft eieren voor haar geld gekozen na een langlopend juridisch geschil en rechtelijk dreigement met een dwangsom van 5000 euro per stuk als de chalets in de periode van 1 november tot 1 april niet verplaatst zouden worden. Echter het oplossen van de ene overtreding leverde weer een nieuwe overtreding op. Namelijk het illegaal plaatsen van 100 chalets in het weiland tussen de dijk de Garststraat.


Er is in oktober handhaving gevraagd van de gemeente door de omwonenden samen met de Dijkwacht. Door de bewoners is het voor de Dijkwacht bekende advocatenkantoor Habitat aangetrokken. Groot voordeel is dat de advocaat al ingevoerd is in het dossier. Op dit moment loopt er een verzoek tot handhaving, waarin de advocaat de gemeente tot 15 december heeft gegeven een uitspraak te doen. Ondertussen is er contact geweest tussen (onze) advocaat en de officier van justitie Milieu delicten.


Verkrema/Soof

Op 5 augustus dit jaar heeft de gemeente vergunning verleend voor het plaatsen van 43 zogenaamde Ecolodges op de voormalige camping Verkrema bij de pont van Amerongen. Met steun van vele omwonenden heeft de Dijkwacht succesvol deze vergunning aangevochten. Op 27 oktober heeft de rechter de bouw stilgelegd


Op 19 september echter heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan. Een wijziging die het mogelijk zou moeten maken deze vakantiewoningen toch te bouwen. Het is zeer de vraag of dit nieuwe plan voldoet aan de regels voor het bouwen in de uiterwaard. Daarom hebben de Dijkwacht en omwonenden een beroep ingediend bij de Raad van State. Begin volgend jaar komt de voorlopige uitspraak.


Wielsche Dreef

De omwonenden van dit park in Eck en Wiel (voormalige seizoenscamping) zijn nog
altijd teleurgesteld over de gebrekkige participatie/inspraak rond dit project twee jaar geleden. Het gaat om een park waarvoor vele bomen zijn gekapt, waardoor het bouwrijp gemaakt is voor de bouw van ruim 200 vakantiewoningen. Er ligt een aanvraag voor de bouw van de eerste 80 woningen. Op het eerste gezicht zijn de aangevraagde woningen veel groter dan het bestemmingsplan toestaat.
Samen met een delegatie van de omwonenden heeft de Dijkwacht advies gevraagd aan de Omgevingsdienst Rivierenland en aan ons advocatenbureau.


Heerlijkheid Eck en Wiel

De plannen voor het bouwen van een hotel met 48 bedden, een
evenementen gebouw en een zorginstelling liggen voor bij de gemeente. Een eerdere uitbreiding van het theehuis werd vorig jaar door de rechter onwettig verklaard. De eigenaar van dit agrarisch gebied kreeg 10 jaar geleden toestemming voor het bouwen van een huis met 2 bijgebouwen onder de voorwaarden die gelden voor een landgoed onder de Natuurschoon Wet. De landgoed status geeft
de eigenaar allerlei fiscale voordelen, op voorwaarden dat natuur en landschap volgens strikte afspraken in stand wordt gehouden. De enorme bouwplannen die nu voorliggen, en waar de gemeente vooralsnog positief tegenover lijkt te staan, voldoen niet aan die voorwaarden. Wij houden in de gaten hoe de gemeente hiermee omgaat.


Ingense Waarden

De baggerstortplaats langs de rivier tussen Eck en Wiel en Ingen heeft het
moeilijk. Er is te weinig bagger dat aan de economische en (aangescherpte) ecologische eisen voldoet. De eigenaar, in overleg met rijk, provincie en de gemeente, streeft nu naar een afronding van de stortplaats met een nieuwe bestemming voor het gebied. In 2008, bij de verlening van de stortvergunning, werd een publiek toegankelijk natuurgebied in het vooruitzicht gesteld. We zullen
de plannenmakerij kritisch volgen. De Dijkwacht wordt in ieder geval door de eigenaar over de nieuwe plannen ge√Įnformeerd en bij het vervolg betrokken.

Ons vooruitzicht…….

Als Dijkwachters worden we natuurlijk niet blij van het voeren van bezwaarprocedures. Het kost ons, de gemeenschap en ondernemers veel tijd en geld. De echte winst van onze gezamenlijke activiteiten moet niet alleen zijn dat de vergunningen beter worden getoetst, nageleefd of beter gehandhaafd gaan worden.


Belangrijkste winst zou moeten zijn dat er ook echt geluisterd gaat worden naar wat de bewoners willen. Waarbij het gemeentebestuur de voorwaarden cre√ęert om dat te kunnen realiseren. Belangrijkste is daarbij dat er vooraf nagedacht wordt; 

Hoe willen we onze woonomgeving voor de komende 20 jaar vorm geven als we denken aan woongenot, waterveiligheid, natuur en landschapsbehoud‚Ķ? 


Zover zijn we voorlopig niet, maar daar moeten we uiteindelijk wel naar toe. Dus we blijven actief!


Belasting terug krijgen bij gift aan Dijkwacht

Als u dit jaar nog een gift geeft aan Dijkwacht Buren, kunt u dit aftrekken van uw belasting over 2023. Want Dijkwacht is een erkend Goed Doel. Uw geld gaat naar inwoners belang in Buren. Maak nu in december dus nog snel uw gift over: