Nieuwsbrief april 2023

Maurik, 23/04/2023

De doelstelling van de stichting is ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Buren, in het algemeen en met betrekking tot recreatie in het bijzonder, zodanig te beïnvloeden dat de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied en de leefbaarheid voor de inwoners behouden blijft, en de verkeersveiligheid niet onder druk komt te staan. Wij richten ons hierbij vooral op het landschap rondom de Rijnbandijk, uiterwaarden en oeverwallen.

Geslaagde inwonersbijeenkomst

120 mensen bezochten 22 februari 2023 in het Klokhuis in Maurik de avond voor inwoners langs het dijkgebied.

Na het welkomstwoord volgde de presentatie over de ruimteontwikkelingen in ons rivierengebied, de zorgen om en inzet op behoud van ons mooie landschap en de waterveiligheid.  De presentatie is na te lezen op de website.

 

Daarop volgde een dialoog in een aantal groepen aan de hand van een viertal vragen:

  1. Wat vindt u mooi aan ons landschap en moet behouden worden?
  2. Waar maakt u zich zorgen over?
  3. Welke recreatiemogelijkheden zou u als inwoners graag hebben?
  4. Welke recreatie vindt u in ons landschap passen?

 

Uit de per groep en tafel ingevulde antwoordformulieren kwam het volgende naar voren:


Wat vindt u mooi aan ons landschap en moet behouden worden?

Meest genoemd werden: de openheid van de uiterwaarden, ruimte voor natuur, biodiversiteit, de rust en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de rivier. Daarnaast werden genoemd: het meemaken van de seizoenen, het unieke Europese cultuurhistorische landschap, de karakteristieke steenfabrieken, het boerenlandschap, de weidevogels, struinroutes en wandelpaden, beverburchten, de mogelijkheden om honden uit te laten en de mogelijkheden voor rustige waterrecreatie zoals zeilen, roeien en vissen.


Waar maakt u zich zorgen over?

Het meest genoemd werd: de onveiligheid door drukte op de dijk, die daar niet ruim genoeg voor is. Daarna volgen snel: het niet handhaven door de gemeente, de schade aan het landschap en de natuur en te veel chalets. Te veel recreanten, aantasting van de ruimte voor de rivier en te veel drukte op het water was ook een doorn in het oog van veel aanwezigen. 


Het onvoldoende transparante beleid van de gemeente en het gebrek aan bewonersparticipatie stak er als irritatie wel bovenuit. Verder zijn er zorgen over de steenfabriekterreinen, de verminderde toegang tot de uiterwaarden en het hondenstrandje, drukte op het water, de waardevermindering van de huizen, en de mogelijke permanente bewoning van de vakantie-units, met verrommeling en het risico op criminaliteit als gevolg.

 

Welke recreatiemogelijkheden zou u als inwoners graag hebben?

Vaakst genoemd werden: het wandelen in de natuur, op klompenpaden en in de weidse uiterwaarden en langs het water, waterrecreatie als zwemmen, roeien en zeilen, kleinschalige overnachtingsmogelijkheden als B&B’s, kamperen, theetuinen.


Verder werden genoemd: openbare sporttoestellen, opstapplekken voor fietsen, ruiterpaden, een vrije botenhelling, bloemrijke dijken, het hondenstrand, luxe vakantiehuizen, boomgaarden, kleine musea en kleinschalige dagrecreatie.


Welke recreatie vindt u in ons landschap passen?

Vooral genoemd werden: Kleinschalige voorzieningen zoals natuurkampeerterreinen, wandel- en klompenpaden, fietsen, ongemotoriseerde watersport, kunstateliers, een steenfabriekmuseum en de Limes-vondsten op de kaart zetten.

 
Ook waren veel mensen van mening dat de Natura2000-gebieden beter beschermd moeten worden.

Waar houdt de Dijkwacht zich op dit moment mee bezig?

Van oost naar west:


Ingense Waarden

De eigenaar/beheerder Ingensche waarden, moet van de provincie stoppen met storten van vervuilde bagger en wil als alternatief dit gebied naast natuur, ontwikkelen als park voor drijvende woningen. De bedoeling was in eerste instantie de plas vol te storten, af te dekken met grond en daarna terug te geven aan de natuur. We zijn door ODR (Omgevings Dienst Rivierenland) gevraagd mee te denken over de voortgang.


Heerlijkheid Eck en Wiel

Dit landgoed is ontwikkeld onder de vlag van de Natuurschoonwet en geniet op basis daarvan fiscale voordelen. Volgens de uitspraak van de rechter, hebben de eigenaren echter daarna horeca op het terrein ontwikkeld niet passend binnen die regeling. De plannen voor de bouw van een hotel, evenementen terrein en meerdere huizen zoals ingediend bij de gemeente passen ook niet binnen de landgoed regeling. De aanvraag van een vergunning ligt daarom stil voor zover de Dijkwacht kan nagaan.


Wielsche Dreef

De gemeente heeft destijds vergunning gegeven voor omzetting van de familie camping naar een recreatiepark met vele vakantiehuizen. Dit park zal leiden tot veel meer verkeersdrukte in de directe omgeving. Daarnaast worden de recreatie woningen wel erg dicht bij de bestaande huizen gebouwd. Er is destijds onvoldoende overleg gevoerd met de omwonenden. Dijkwacht Buren is in overleg met omwonenden over de mogelijkheden om de overlast fors te verminderen.


Verkrema

Er ligt een wijziging bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente voor deze voormalige familie camping, Rijnbandijk 10a te Eck en Wiel. Recreatie ondernemer Soof wil op dit terrein 110 recreatiewoningen, 18 glampings, horecavoorziening,  zwembad en parkeerterrein ontwikkelen. Vorige maand is er al veel grond aangevoerd om dit terrein op te hogen. Iets wat voor andere mensen in de uiterwaarden verboden is. Dit werd hier door de gemeente en Rijkswaterstaat Arnhem oogluikend toegestaan.


De Dijkwacht heeft meteen een klacht ingediend en gevraagd om de wet te handhaven. Die zaak loopt nog. Dit nieuwe complex van 128 recreatie woningen, horeca en zwembad geeft, vergeleken met de oude familie-camping, veel extra verkeer op de dijk. Dit betekent ongetwijfeld en fikse  toename van onveilige situaties voor wandelaars en fietsers. Verder geeft het plan extra druk op de uiterwaarden natuur en het water.


Eiland van Maurik

De aanvraag voor een verbouwing op het terrein van het Eiland van Maurik is bekeken door de Dijkwacht. Omdat het 3 kleine aanbouwen aan het bestaande bedrijfsgebouw betreft die het landschap niet verstoren is geen bezwaar aangetekend.


Voormalig steenfabriekterrein Anker 1

Sinds de grootschalige houtkap op het terrein in 2021 is er niet veel gebeurd. De herplantplicht voor de circa 500 gerooide bomen staat volgens de provincie op 3 jaar en de Dijkwacht houdt in de gaten of daar aan wordt voldaan.

Vanwege de grootschalige gifstortingen in het verleden in de grond moet er eerst een Milieu-Effect-Rapportage (MER) gedaan worden alvorens er bouwplannen kunnen komen.

In de huizen op het terrein zijn nu buitenlandse werkers gehuisvest.


De Loswal / Marinapark Bad Nederrijn

Dijkwacht heeft zich sterk gemaakt richting gemeente om de afgegeven vergunning te handhaven. Daarin staat dat de chalets van 1 oktober tot 1 april weggehaald moeten worden. Er is een uitspraak door de ODR,  bekrachtigd door de voorzieningenrechter dat de chalets in die periode weg moeten en dat er anders een dwangsom opgelegd zal worden. De rekening van 25.000 euro is inmiddels door de gemeente aan Marinapark gestuurd. Via onze advocaat kwam deze week het bericht dat de gemeente voor de nieuwe opstalperiode in 2023 een dwangsom van vijfduizend euro per chalet heeft opgelegd. Voor 125 huisjes zou het om een bedrag gaan van max. 625.000 euro.


Ook RWS heeft inmiddels een forse dwangsom in het vooruitzicht gesteld indien de Loswal zich niet houdt aan de verkregen vergunning en heeft een dwangsom afgedwongen bij overtreding. De chalets moeten in de winter, net als bij het Eiland van Maurik, buiten de uiterwaarden gestald worden. Marinapark heeft het verzoek gedaan ze aan de overkant van de dijk te stallen . De gemeente heeft de opslag op deze plek afgewezen.


Voormalig steenfabriekterrein Anker 2

Hier zijn nog geen plannen ingediend bij de gemeente en dus nog geen verdere ontwikkelingen te melden.


De Roodvoet

Ook hier zijn nog geen nieuwe plannen bekend van projectontwikkelaars.

Leden van de Dijkwacht zijn aan het brainstormen over mogelijke ontwikkelingen in het kader van de Limes (Romeins fort bouwen, wachttoren?)


Vrienden van de Dijkwacht

Als stichting Dijkwacht Buren zitten we bovenop de ontwikkelingen langs en op de dijk. We zetten ons in voor het open houden van het uiterwaardenlandschap en behoud van de natuur, het beter inpassen van de bestaande recreatie, het veiliger maken van de verkeersinfrastructuur en meer inspraak voor de omgeving.


Uw steun is daarbij hard nodig! 


We willen daarom onderbouwde plannen maken voor alternatieve vormen van recreatie. We dienen zelf zienswijzen in of verzoeken om handhaving. Gebleken is dat we hierbij ook genoodzaakt zijn juridische bijstand in te schakelen en dat kost geld. Genoeg te doen dus! Zowel uw persoonlijke inzet als financiële bijdrage is zeer welkom.


U kunt voor € 10,- per jaar ‘Vriend van de Dijkwacht’ worden. Dat kan door uw € 10,- te storten op  NL57 ABNA 0111 8336 47 t.n.v. Actiegroep Dijkwacht Buren onder vermelding van ‘Vriend van de Dijkwacht’.

U kunt ons eenmalig, maar ook periodiek ondersteunen. Uw bijdrage kan gestort worden op NL57 ABNA 0111 8336 47 t.n.v. Actiegroep Dijkwacht Buren. Dit kan ook via de button op onze website.

We zijn ook heel blij als u zich actief wilt inzetten, laat het dan weten via een mail aan secretaris@dijkwacht-buren.nl

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief, en als het nodig is organiseren wij een bijeenkomst.

Bedankt voor uw steun!