Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Maurik, 02/03/2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Benieuwd wat de standpunten zijn van de partijen met betrekking tot recreatie-ontwikkeling? Actiegroep Dijkwacht Buren heeft het op een rijtje gezet:

Gemeentebelangen Buren

Gemeentebelangen Buren wil dat gesprekken worden gestimuleerd tussen de belanghebbenden om tot een optimaal beheer van het buitengebied te komen waar wonen, ondernemen, landbouw, natuur, recreatie en toerisme op een verantwoorde wijze samengaan.


Gemeentebelangen Buren wil een goede balans in het buitengebied tussen natuur, landbouw, water, landschap, recreatie en toerisme.


Meer weten? Klik hier voor de website van Gemeentebelangen Buren.

VVD

Om het toerisme te stimuleren is de VVD voor het behoud van klompenpaden, het aanleggen van fietsroutes en het toestaan van nevenactviteiten op onze boerenbedrijven zoals landwinkels en minicampings.


Reizen is belangrijk! Onze gemeente is blij met toeristen en moet er dan ook alles aan doen om die toerist veilig en snel te laten reizen naar en vanuit onze gemeente. Wel hebben wij onze zorgen over de toenemende overlast die (vooral) motoren veroorzaken op onze dijken. Daar moet een oplossing voor gevonden worden.


Meer weten? Klik hier voor de website van VVD Buren.

PCG Buren

De PCG is niet voor grootschalige recreatie. We willen graag een gemeente zijn voor fiets- en wandelrecreatie en kleinschalige verblijf. Deze vormen van recreatie zien we nu al op boerderijcampings en bij bed and breakfasts die passen in de omgeving. Grote bungalowparken passen niet in onze gemeente. Uitgangspunt is dat het karakteristieke buitengebied met de uiterwaarden behouden moet blijven.


Biodiversiteit is van groot belang voor zowel de natuur (flora en fauna) als voor het algemeen welzijn en onze inwoners. Ook in advies en beleid naar ondernemers en inwoners moet daar aandacht voor zijn. Bijvoorbeeld door daar bij vergunningverlening voorwaarden over op te nemen (informatie- en stimulatiebeleid). De PCG ziet het als een unieke kans voor de kernambtenaren om hierin samen met inwoners op te trekken en de ideeën vanuit inwoners om te zetten in uitvoering.

Meer weten? Klik hier voor de website van de PCG Buren.

Partij voor de Dieren

Wensenpakket PvdD:

Uiterwaarden van de Rijn en de Lek zijn natuurgebied. Ze zijn voor ganzen en andere dieren, niet voor recreatiewoningen. Er vindt geen grootschalige bouw en toerisme plaats. Er worden geen verstorende activiteiten gepland in of nabij natuurgebieden.


Buren geeft geen vergunning voor recreatieparken in uiterwaarden (natura2000-gebied). Bestaande vakantieparken mogen niet uitbreiden en worden duurzamer. Ecologisch, kleinschalig toerisme met voordeel voor lokale inwoners is wel welkom.


De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.


Het is belangrijk dat mensen de natuur leren kennen en waarderen, maar recreatie en toerisme mogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Er komen mensvrije zones in natuurgebieden in en om in het buitengebied. Dier en natuur hebben ook rust en beschermgebieden nodig. De natuur moet zich kunnen herstellen en ontwikkelen.


Natuur verdient een stem en een eigen plek aan de onderhandelingstafel. We erkennen de principes van rechten voor de natuur en willen onderzoeken of we in Buren, net als op plekken in andere landen, de natuur echt eigen rechten kunnen geven, bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid.

Meer weten? Klik hier voor de website van de Partij voor de Dieren Buren.

PvdA / GroenLinks

Kleinschalige recreatie en toerisme ontwikkelen, mits dat landschappelijk goed ingepast kan worden. Speciaal voor het uiterwaardengebied de allerhoogste prioriteit van het behoud van de landschappelijke- en natuurwaarde.

Aanpak verkeer buitengebied.

Flora én fauna zijn belangrijk.

Beschermen weidevogelgebieden.

Kansen voor nieuwe natuur in komgebieden.

Groenstructuur versterken in buitengebied.

Goede fietsverbindingen maken (om kleinschalige recreatie en toerisme en duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren)
Motoren en auto’s op de dijk zijn welkom, maar ‘te gast’.Meer weten? Klik hier voor de website van PvdA / GroenLinks Buren.

D66

Huidige en nieuwe recreatie moet passen in de omgeving, en passen bij de schaalgrootte van de kernen.

Het landschap en de natuur van de uiterwaarden behouden en verder toegankelijk maken voor wandelaars en natuurliefhebbers. We zijn tegen een verdere recreatieve ontwikkeling en tegen de bouw van tijdelijke en permanente recreatiewoningen;


Meer weten? Klik hier voor de website van D66 Buren.

CDA

De omvang van een recreatiepark moet passen bij de schaalgrootte van een kern en de aanwezige infrastructuur.
Recreatie mag niet overheersend zijn en daarmee ons landschap of cultuur in de kernen beschadigen.


Meer weten? Klik hier voor de website van CDA Buren.

Beter Buren

Recreatie en toerisme stimuleren. Daarvoor goede voorzieningen maken, zoals openbare toiletten.


Meer weten? Klik hier voor de website van Beter Buren.